Jeśli chceszbyć powiadamiany
o zmianach na stronie podaj swój adres e-mail
 
   
 
 
  poniedziałek 15 października 2018  
 
 
Zaproszenie na Sprawozdawczo-Wyborczy Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów PZHGRiDI (18.06.2017)
Zarząd Główny PZHGRiDI zwołuje w oparciu o par. 13 i 14 Statutu Sprawozdawczo-Wyborczy Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza na dzień  18 czerwca 2017 roku.

Miejscem odbycia Zjazdu będzie Hotel - Restauracja HADES, 95-020 Andrespol ul. Rokicińska 104, tel. 42/2132257. Zjazd odbędzie się  w pierwszym terminie o godz. 10.00 lub w drugim o godz. 10.15. Zarząd gratuluje wyboru na 4- letnią kadencję.

Karty delegatów służące do głosowania zostaną wręczone delegatom w dniu Zjazdu po podpisaniu listy obecności i okazaniu dowodu tożsamości. Delegatom, którzy przyjadą wcześniej zapewniamy śniadanie.

Proponowany porządek obrad Zjazdu Delegatów PZHGRiDI

1. Otwarcie Zjazdu i powitanie zgromadzonych osób.
2. Wybór Przewodniczącego Zjazdu.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Uchwalenie „ Regulaminu obrad ”.
5. Wybór Wiceprzewodniczącego, dwóch Sekretarzy, dwóch Mężów Zaufania.
6. Wybór Komisji:
    a. Mandatowo - Wyborczej
    b. Skrutacyjnej.
    c. Uchwał i Wniosków.
7. Podjęcie uchwały o przyznaniu godności Honorowego Członka Polskiego Związku.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku w kadencji za okres 2016 r. z uwzględnieniem 4- letniej kadencji .
9. Sprawozdanie finansowe Związku za rok 2016.
10. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
11. Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego za rok 2016.
12..Dyskusja nad sprawozdaniami.
13. Sprawozdanie  Komisji Mandatowo – Wyborczej  o prawomocności Zjazdu.
14. Podjęcie uchwał o :
     a)  przyjęciu sprawozdania finansowego Związku za rok 2016.
     b) udzieleniu absolutorium Zarządowi.
15. Wybór Prezesa Zarządu PZHGRiDI
      a) wystąpienie przewodniczącego Komisji Mandatowo - Wyborczej i prezentacja kandydatów
      b) głosowanie
      c) ogłoszenie wyników.
16. Przerwa obiadowa.
17. Wybór  członków  Zarządu  PZHGRiDI.
      a) wystąpienie przewodniczącego Komisji Mandatowo- Wyborczej i prezentacja kandydatów
      b) głosowanie
      c) ogłoszenie wyników.
18. Wybór  Głównej  Komisji  Rewizyjnej.
      a) wystąpienie przewodniczącego Komisji Mandatowo- Wyborczej i prezentacja  kandydatów
      b) głosowanie
      c) ogłoszenie wyników.
19. Wybór  Głównego  Sądu  Koleżeńskiego.
      a) wystąpienie przewodniczącego Komisji Mandatowo -Wyborczej i prezentacja  kandydatów
      b) głosowanie
      c) ogłoszenie wyników.
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Sprawozdanie  Komisji  Uchwał i  Wniosków
22. Wystąpienie nowo wybranego Prezesa Zarządu.
23. Zakończenie  obrad.
22-05-2017